Obec Ostřešany
obecOstřešany

Ostřešanská hospůdka - více informací získáte na telefonních číslech 466 304 921 nebo 602 446 904

Rezervační systém

Multifunkční hřiště

Obec Ostřešany je vlastníkem a provozovatelem objektu multifunkční hřiště. Tento objekt je určen k využití ZŠ a MŠ Ostřešany , členům spolků Obce Ostřešany, obyvatelům Obce Ostřešany a  ostatní veřejnosti. 

Rezervace multifunkčního hřiště  pobíhá prostřednictvím rezervačního systému. Kliknutím na tlačítko "REZERVACE" potvrzuje zájemce o rezervaci seznámení se s pravidly rezervace, provozními řádem a pravidly, které jsou k dispozici níže!  Do požadavku rezervace je nezbytné zahrnout celkový čas využití prostor (vč. přípravy a úklidu prostor). 

Platná je pouze rezervace učiněná v souladu s těmito pravidly a řády !

Víceúčelové hřiště Ostřešany

P R O V O Z N Í   Ř Á D

 1. Vlastnictví a provoz hřiště

Víceúčelové hřiště Ostřešany (dále jen „hřiště“), tj. pozemky a veškeré zařízení včetně sportovního nářadí je ve vlastnictví obce Ostřešany.

 

Provoz a údržbu hřiště zajišťuje obec Ostřešany.

 

Hřiště není určeno ke komerčnímu pronájmu za úplatu.

 

Ve styku s uživateli hřiště zastupuje provozovatele osoba správce hřiště.

 

V době provozování hřiště Základní školou a Mateřskou školou Ostřešany ve dnech školní výuky odpovídá za provoz hřiště příslušný pedagog realizující výuku či zájmovou činnost.

 

Provozovatel tuto plochu poskytuje pouze ke sportovnímu vyžití a dbá o běžnou údržbu hřiště a jeho vybavení. Uživatel při svých sportovních aktivitách nese plnou osobní odpovědnost za své jednání.

 

Pokud uživatel zjistí poškození, které by ohrožovalo jeho zdraví, přeruší své aktivity a oznámí zjištěné skutečnosti provozovateli.

 

Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí. 

 

 

 1. Využití hřiště

Po potvrzení termínu rezervace obdrží uživatel čtyřmístný číselný kód emailem nebo smskou. Kód musí zadat do černé kovové schránky umístěné vlevo od vstupní branky do areálu z ulice za Školou. Klíč slouží zároveň i pro vstup do skladu sportovních pomůcek. Ve skladu je umístěna klička od rozvaděče, ve kterém je možno spustit osvětlení hřiště.

Plochy hřiště slouží pouze k provozování takových sportovních činností, pro které jsou plochy hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeny.

Hřiště slouží k zabezpečení výuky školní tělesné a sportovní výchovy, tréninkovým účelům sportovních oddílů, zájmové tělesné výchově, organizované tělovýchovné činnosti skupin dětí, mládeže a veřejnosti.

 

PROVOZNÍ DOBA:

 

 

ZŠ a MŠ Ostřešany

 

ostatní uživatelé

 

dny školního vyučování

 

8.00 – 16.00 hodin

 

16.00 – 20.00 hodin

 

mimo dny školního vyučování

 

 

9.00 – 20.00 hodin

 

 

Sportovní klub AFK Ostřešany má vyhrazeno užívání hřiště v rozsahu 10 hodin týdně, a to dle dohody v rámci týdenního rozvrhu hřiště.

                                            

Ve zbývajícím čase je hřiště určeno k využití veřejností, tj. občany obce Ostřešany.  

 

Při rozhodování o pořadí uspokojování zájemců bude upřednostňována zájmová činnost dětí a mládeže a zájmových organizací se sídlem v obci Ostřešany.

 

Užívání hřiště mimo výše uvedenou provozní dobu je možné pouze po předchozí dohodě se správcem.

 

Omezení provozu z rozhodnutí správce

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek i z důvodů bezpečnostních, může být rozhodnutím správce hřiště provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou. Případná omezení (včetně rezervací sportoviště) musí správce hřiště uživatelům neprodleně oznámit a zveřejnit je vyvěšením u vchodu na hřiště.

 1. Druhy sportů a sportovních her

 

Na hřišti je možné provozovat následující sporty a sportovní hry:

 • celé hřiště: házená, malá kopaná, basketbal, tenis, pozemní hokej, florbal
 • jednotlivé kurty: odbíjená, košíková, nohejbal, míčové hry, kondiční cvičení, zájmové aktivity

 

 

 1. Pokyny k dodržování pořádku ve sportovním areálu

Zásady (příkazy a zákazy týkající se chování) dodržování pořádku na hřišti, jako součást Provozního řádu, jsou viditelně vyvěšeny u vstupu na hřiště. Dodržování pořádku na hřišti sleduje a vlastními pokyny k realizaci Provozního řádu usměrňuje správce hřiště.

Správce je oprávněn vykázat osoby nerespektující Provozní řád a pokyny správce.

 

 1. obecné zásady užíváni hřiště:

 • na sportovní plochy se smí vstupovat pouze v řádně očištěné obuvi
 • na sportovní plochy nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch
 • po povrchu hřiště je zakázáno smýkat těžké předměty, proto např. branky je nutno přenášet na rukou
 • musí být zabráněno kopání míče do ochranného oplocení
 • povrchy sportovních ploch je nutno ochránit před politím chemikáliemi, přičemž případné poškození tohoto charakteru nemůže být odstraňováno vlastními prostředky sportujících

 

 1. na hřiště platí zákaz:

 • vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou, znečištěná obuv apod.)
 • vstupu mimo provozní dobu
 • vstupu za jiným než sportovním účelem
 • vstupu dětí do 10 let bez doprovodu osoby starší 18 let
 • požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
 • kouření a manipulace s otevřeným ohněm
 • vodění psů či jiných zvířat a jejich volné
 • vstupu se žvýkačkou
 • vstupu s kočárkem, jízdním kolem, či koloběžkou, skateboardem, kolečkovými bruslemi a podobnými předměty, které by mohly povrch hřiště poškodit
 • vstupu podnapilým osobám
 • vstupu osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek
 • vstupu se zvířaty (kromě psů služebních a psů sloužících zdravotně postiženým)
 • zavěšování se nebo lezení na konstrukci oplocení
 • přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 • plivání
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • manipulace s ostrými předměty
 • manipulace s pyrotechnikou a otevřeným ohněm
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu

 

 1. uživatel hřiště je povinen:

 • chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob
 • chovat se tak, aby nepoškozoval plochy a zařízení hřiště
 • ohlásit správci hřiště každou škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností na hřišti, sdělit přitom osobní údaje a navrhnout způsob náhrady škody
 • uhradit škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností realizovanou ve sportovním areálu
 • po ukončení užívání předat hřiště správci
 • udržovat pořádek, čistotu a dodržovat provozní řád víceúčelového hřiště
 • odstraňovat ze hřiště všechny ostré a hrubé částice
 • dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu
 • chovat se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • respektovat pokyny správce hřiště, který je oprávněn v případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele ze sportovního hřiště
 • nést odpovědnost za způsobené škody na zařízení víceúčelového hřiště

 

 1. Důležitá telefonní čísla

 

Správci hřiště:             Lukáš Krema              tel.: 727 968 088

                                     Josef Havlíček            tel.: 605 018 824

 (v nepřítomnosti zastupuje správce Josef Vodrážka, tel. 602 446 904)

Policie ČR:                                158

Hasičský záchranný sbor:      150

Záchranná služba:                   155

 

 

 1. Bezpečnostní opatření

 

Správce je povinen zkontrolovat stav hřiště při předání každému uživateli před zahájením sportovní činnosti a stejně tak po ukončení činnosti každého uživatele.

V případě zjištěné závady, která brání použití hřiště, je správce povinen tuto závadu dle svých možností ihned odstranit nebo hřiště okamžitě uzavřít. O důvodu uzavření hřiště musí správce neprodleně informovat starostu obce Ostřešany. O každé takové události je správce povinen uvést záznam v provozním deníku.

 1. Dokumentace

 

Správce sportovního areálu je povinen vést stanoveným způsobem záznamy o rezervaci hřiště a provozní deník. 

 1. Platnost a účinnost Provozního řádu

Schváleno usnesením rady obce Ostřešany dne 25.10. 2023 s účinností od 25.10.2023.

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů

Rezervační systém

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Ostřešany

na mapě

 

logo

​​ Kaplička
​​ Obecní dům
​​ 23.12. 1340
1. písemná zmínka
​​ 1090 obyvatel
​​ Ordinace lékařů
O Obci

Původní název vsi Wostřešany vznikl z patrně „vostrých střech“, kterých se zde nacházel hojný počet. Nejstarší známá zpráva o obci Ostřešanech jest ze dne 23. prosince 1340 v poslední vůli rytíře pana Arnošta z Pardubic, sepsané na zámku „Stará“ na Bydžovsku. Dle této poslední vůle rytíř Arnošt z Pardubice odkazuje Pardubice a některé vsi, mezi nimi též Ostřešany, svému synu Arnoštovi, který byl děkanem v Praze v hlavním chrámu Páně a později se stal prvním arcibiskupem pražským. V archivu českém (díl XVII.) jsou první zprávy o usedlících z Ostřešan z roku 1493. V tomto roce odvádělo vrchnosti ouroky 5 usedlíků.

Kde nás najdete?